Menu Close

ЕУРОФАРМА АД произведува висококвалитетна добиточна храна во сопствени капацитети (млин за добиточна храна).

Во 2016 г., млинот за добиточна храна беше модернизиран за да ги задоволи посебните прехранбени потреби на јатата за размножување и на јарките на Орнис на најсовремен и прецизен начин. Млинот за добиточна храна е целосно автоматски и е опремен со нужната механичка опрема за производство на добиточна храна со високохранлива вредност што се состои од квалитетни суровини.

Ова се осигурува преку:
а) изборот на соодветни изворни материјали и партнери, и
б) постојано одмерување и лабораториска контрола во компаниската лабораторија, како и во надворешни лаборатории и примена на стандардите HACCP за осигурување квалитет.

Произведената добиточна храна се испраќа до фарми за несилки и бројлери, како и за друг добиток.